Отдел Агротехника и растителна защита

Ние разработваме и внедряваме научнообосновани технологии за отглеждане на овощните култури в съзвучие с принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство на плодове. Сред основните области на изследване са:
  • воден режим на овощните растения и почвата при напояване; планиране и управление на поливния процес; внасяне на агрохимикали с поливната вода;
  • минерално хранене на овощните растения и торене;