Автобиография - Куман Смилков Куманов

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

 

Име:

Куманов, Куман Смилков

Служебен адрес:


Институт по овощарство

ул. „Остромила” № 12

Пловдив 4004


тел:

032 696599

+359 888393569

факс:

032 670808


e-mail:

kskoumanov@hotmail.com

kskoumanov@abv.bg

Образование:

Висш институт по архитектура и строителство, София
   Хидротехнически факултет
   Хидромелиоративно строителство
   1983 г.

Научни степени и академични длъжности:

*   Институт по овощарство – Пловдив, Научен сътрудник, 1989 г.

*   Институт по овощарство – Пловдив, Доктор, 04.01.13 Мелиорации, 1998 г.

*   Институт по овощарство – Пловдив, Доцент, 04.01.13 Мелиорации, 2002 г.

*   Селскостопанска академия – София, Професор, Овощарство, 2012 г.

*   Аграрен университет – Пловдив , Професор, 2013-2018 г.

Заемани длъжности (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

*   Институт по овощарство – Пловдив, Професор, от 2012 г.

*   Институт по овощарство – Пловдив, Доцент, 2002-2012 г.

*   Институт по овощарство - Пловдив, Ръководител секция "Воден режим и минерално хранене", от 2013-2018 г.

*  
Институт по овощарство – Пловдив, Ръководител секция “Технологии за отглеждане на овощните култури”, 2003-2013 г.

*   Институт по овощарство – Пловдив, Ръководител секция “Агротехника”,
200
1-2003 г.

*   Институт по овощарство – Пловдив, Научен сътрудник І степен, 1992-2002 г.

*   Институт по овощарство – Пловдив, Научен сътрудник ІІІ степен, 1989-1992 г.

*   Аграрен университет – Пловдив, Факултет по лозаро-градинарство, Катедра „Мелиорации и геодезия”, Професор, 2013-2018 г.

*   Аграрен университет – Пловдив, Факултет по лозаро-градинарство, Катедра „Мелиорации и геодезия”, Доцент, 2006-2013 г.

*   ДСО “Водно стопанство” – Пловдив, Специалист “Язовири и корекции на реки”, 1986-1989 г.

*   ДСО “Водно стопанство” – Пловдив, Началник на хидротехнически участък, 1983-1986 г.

Области на професионален интерес:

Системи и технологии за напояване на овощни култури с акцент върху микронапояването (капково и микродъждуване), фертигация, пестигация, воден режим на почвата и растенията, пространствено и времево разпределение на водата и агрохимикалите в почвата и растенията, микроклиматични и екологични аспекти на микронапояването и химигацията, водни зависимости в системата почва-растение-атмосфера, методология на планирането и управлението на поливния процес, методология на научните изследвания, устойчиво земеделие и екологично производство на плодове.

Членство в научни организации:

  1. International Union of Soil Science
  2. World Federation of Engineering Organizations
  3. European Federation of National Engineering Associations
  4. Федерация на научнотехническите съюзи в България
    5.1 Член на УС на НТС по Водно дело при ФНТС в България, 2006-2010
    5.2 Секретар на ТО на НТС по Водно дело – Пловдив, от 1986 г.

Научни и професионални награди:

Златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи в България - 2000
Златен медал "Инж. Михаил Момчилов" на ФНТС в България - 2014

Езици (равнище на владеене):

Език

Четене

Говорене

Писане

Английски

отлично

отлично

отлично

Руски

отлично

отлично

много добре

Френски

добре

задоволително

задоволително

Специализации и работа в чужбина:

*   1995 и 1996 Почвознание, напояване и минерално хранене на растенията. Деветмесечна специализация при Department of Land, Air and Water Resources, Калифорнийски университетДейвис, САЩ, финансирана от Международната агенция по атомна енергия – Виена.

*   2001 – "Колеж по физика на почвата" и "Уъркшоп по почвените системи в контекста на промените в климата", Международен център за теоретична физика, Триест, Италия, едномесечна специализация под егидата на UNESCO и IAEA.

*   2004 – "Използване на радиационни техники и други съвременни методи за баланс на водата и хранителните вещества в изследванията по напояване и отводняване. Едномесечна специализация в Департамента по аграрно инженерство, Университет на Севиля, Севиля, Испания, финансирана от IAEA.

*   2007 – „Използване на ядрени и свързани с тях техники за измерване на запасите, потоците и баланса на водата в системите на растениевъдството”. Едномесечна специализация в Лабораторията по селско стопанство и биотехнологии на FAO/IAEA в Зайберсдорф, Австрия.

Участие в експертни групи, консултативни съвети и други дейности, свързани с развитието на науката и практиката в земеделието:

международни:

*   Независим експерт-оценител на Европейската комисия по програми FP7 и HORIZON 2020 – от 2009 г.

национални:

*   Член на Специализирания научен съвет по Почвознание, агрохимия и общо земеделие към Висшата атестационна комисия – от 2007 до 2010 г.

*   Член на Научно-експертната комисия по аграрни науки към Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието и наукатаот 2005 до 2010 г. и на Постоянната научно-експертна комисиа по селскостопански науки при  от 2003 до 2016 г.

*   Член на Временната научно-експертна комисия по здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки към Фонд "Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката - 2014 г.


*   Член на Експертния съвет по хидромелиорации и механизация в земеделието при Национален център за аграрни науки – от 2004 г до 2006 г.

*   Член на Експертния съвет по общо земеделие и хранителни технологии при Национален център за аграрни науки – от 2006 г. до 2008 г.

*   Член на Експертния съвет по овощарство при Национален център за аграрни науки – от 2008 до 2009 г.

*   Член на Експертния съвет по почвознание, общо земеделие и мелиорации при Национален център за аграрни науки – от 2009 г. до 2018 г.

*   Член на Постоянната комисия за иновации и технологии към ССА – от 2010 до 2012 г.

*   Председател на Научния съвет при Институт по овощарство от 2008 до 2017 г.

*   Заместник Председател на Научния съвет при Институт по овощарство от 2003 г. до 2008 г.

*   Председател на Общото събрание на учените на Институт по овощарство – от 2006 г. до 2012 г.

*   Член на Общото събрание на учените на Национален център за аграрни науки (Селскостопанска академия) от 2006 до 2009 г.

*   Член на Факултетния съвет на Факултета по лозаро-градинарство при Аграрен университет – Пловдив, 2006-2018 г.

*   Член на Общото събрание на Аграрен университет – Пловдив, 2006-2018 г.

*   Член на Управителния съвет на Опитната станция по кайсията и земеделието – Силистра ДП, от 2008 до 2009 г.

Участие в организационни комитети на международни форуми:

*   Първи балкански симпозиум по овощарство. Под егидата на ISHS, 15-17 ноември 2007 г., Пловдив.

*   The 4-th International Workshop on Research on Irrigation and Drainage. Macedonian ICID Committee, Skopje, 2004.

*   The 3-rd International Workshop on Research on Irrigation and Drainage. Macedonian ICID Committee, Skopje, 2003.

Участие в редакционни колегии на научни списания, рецензии:

Редактор на Acta Horticulturae 825. ISHS. 2009 г.

*  Член на редколегията на Acta Horticulturae 1139. ISHS. 2016 г.

*  Член на редколегията на Acta Horticulturae 1161. ISHS. 2017 г.

*  Рецензент на международното списание с импакт фактор "Journal of the Science of Food and Agriculture", Wiley.

*  Рецензент на международното списание с импакт фактор "Scientia Hrorticulturae", Elsevier.

Рецензент на международното списание с импакт фактор “Irrigation Science”, Elsevier.

*  Рецензент на международното списание с импакт фактор "HortScience", ASHS.

*  Рецензент на международното списание с импакт фактор "Journal of the American Society for Horticultural Science", ASHS.

Рецензент на списанието с импакт фактор "Journal of Agricultural Science and Technology, Iran

*  Рецензент на списанието с импакт фактор "Annals of the Brazilian Academy of Sciences", Brazil.

*  Рецензент на
международното списание Agricultural Sciences”.

*  Рецензии в списания с импакт фактор и импакт ранг - 91 бр.

Рецензии на дисертации и конкурси за получаване на академична длъжност:

*  Конкурс за получаване на академичната длъжност "Професор" - 1 бр.

Конкурси за получаване академичната длъжност „Доцент” - 7 бр.

*  Конкурси за получаване на академичната длъжност "Гл. асистент" - 1 бр.

*   Дисертационни трудове за придобиване на ОНС "Доктор" - 5 бр.

Работа по проекти на закони, наредби, стратегии и други документи, свързани с развитието на земеделието и науката:

*   "Стратегия за развитието на овощарството и зеленчукопроизводството в България за периода 2009-2013", проект на МЗП и НЦАН, 2008.

*   Съавтор на "Технология за отглеждане на орех (Juglans Regia L.)", 2014 г.

Научно ръководство на докторанти:

*   Успешно защитили докторанти - 3.

Публикации:

Общо – 149 бр., вкл. раздели в книги - 11 бр

На английски език – 83 бр.

В списания с IF и SJR – 18 бр.

Цитирания:

Общо – 330

    >  В международни издания – 234
         -  списания с IF и SJR - 75
         -  книги - 21
         -  международни и чуждестранни издания - 84
         -  дисертационни трудове - 54

    >  В български издания – 90
         -  реферирани списания - 11
         -  сборници от национални форуми - 6
         -  книги и брошури - 22
         -  дисертационни трудове - 56

Научни проекти:

Общо – 35

*  Ръководител - 13

Международни – 5 бр., от които национален координатор - 2 бр.

 
27.01.2021 г.