Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Ирина Николова Станева
доцент, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: агрохимия, минерално хранене и торене на овощните култури, фертигация

Заря Василева Ранкова
  професор, доктор 

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Системи за поддържане на почвената повърхност, контрол на плевелната растителност, интегрирани системи за борба с плевелите, хербициди, хербигация, фитотоксичност, косвена вреда от заплевеляване.

 
   
Снежана Атанасова Милушева
   доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителна вирусология. Вирусни и вирусноподобни болести по овощните култури.

   
Георги Димитров Корнов
доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: овощни култури, ягодоплодни, технологии за отглеждане, напояване и химигация на овощните култури, водопотребление на културите, аграрикономика

Ваня Илиева Акова
     
доцент, доктор ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Минерално хранене и торене на овощните растения, производство на овощен посадъчен материал в контейнери, екология и опазване на екосистемите.
Дияна Василева Александрова
  гл. асистент, доктор
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: интегрирана растителна защита при овощните, контрол на болести при овощни, сортова чувствителност към огнен пригор 

   
Йонко Георгиев Йончев
   
  гл. асистент, доктор
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

Пламен Иванов Иванов
   докторант

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Ентомология, Неприятели по овощни култури, Прогноза, Сигнализация, Размножаване, производство на стандартен и  сертифициран овощен посадъчен материал отглеждан в контейнери,


Даниела Рангелова Германова
   
   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Напояване, овощни култури, фертигация 
Надя Стоянова Христова

   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС (ключови думи): Микронапояване, технологии за отглеждане и напояване на овощни и зеленчукови култури, планиране и управление на поливния процес