Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Ирина Николова Станева
доцент, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: агрохимия, минерално хранене и торене на овощните култури, фертигация

Стефан Иванов Гандев

  професор, доктор на науките 

e-mail: s.gandev@abv.bg

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Орех, ябълка, круша, системи за формиране и резитба, растеж и плододаване, размножаване и селекция на ореха.

   
Заря Василева Ранкова
  професор, доктор 

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Системи за поддържане на почвената повърхност, контрол на плевелната растителност, интегрирани системи за борба с плевелите, хербициди, хербигация, фитотоксичност, косвена вреда от заплевеляване.

 
   
Куман Смилков Куманов
професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Системи и технологии за напояване на овощни култури, микронапояване, воден режим на почвата и растенията, фертигация, хербигация, водни зависимости в системата почва-растение-атмосфера, методология на планирането и управлението на поливния процес, устойчиво земеделие и екологично производство на плодове.

Снежана Атанасова Милушева
   доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителна вирусология. Вирусни и вирусноподобни болести по овощните култури.

   
Георги Димитров Корнов
доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Технологии за отглеждане на ягодоплодни култури; напояване и химигация на овощните култури;аграрикономика.

Ваня Илиева Акова
   
гл.асистент, доктор
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС -  Eкология и опазване на екосистемите - химия на пестициди, контейнерно отглеждане на овощни видове.

   
Дияна Василева Александрова
  гл. асистент, доктор
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: интегрирана растителна защита при овощните, контрол на болести при овощни, сортова чувствителност към огнен пригор 

   
Пламен Иванов Иванов
   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Ентомология, Неприятели по овощни култури, Прогноза, Сигнализация, Размножаване, производство на стандартен и  сертифициран овощен посадъчен материал отглеждан в контейнери,Ангел Величков Димитров
   асистент
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Размножаване,  генетични ресурси при ореха,производство на стандартен и сертифициран посадъчен материал в контейнери