Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Ангел Величков Димитров

   асистент
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Размножаване,  генетични ресурси при ореха,производство на стандартен и сертифициран посадъчен материал в контейнери