Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Георги Димитров Корнов

доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: овощни култури, ягодоплодни, технологии за отглеждане, напояване и химигация на овощните култури, водопотребление на културите, аграрикономика