Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Даниела Рангелова Германова

   
   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Напояване, овощни култури, фертигация