Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Куман Смилков Куманов

професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Системи и технологии за напояване на овощни култури, микронапояване, воден режим на почвата и растенията, фертигация, хербигация, водни зависимости в системата почва-растение-атмосфера, методология на планирането и управлението на поливния процес, устойчиво земеделие и екологично производство на плодове.