Публикации - Заря Василева Ранкова

Списък на  научните публикации на доц. д-р  Заря Ранкова

 

 1. Ранкова З., Сн. Милушева (2001). Проблеми с плевелната растителност при епидемиологията на вируса на шарката (Plum pox virus), АУ - Пловдив, Научни трудове, Пета научно-практическа конференция “Екологични проблеми на земеделието “ Агроеко 2001,том XIVI,кн.1,381 – 384.
 2. Арнаудов В., З.Ранкова (2001). Странично действие на някои хербициди върху популацията на растителноядните и хищни акари обитаващи плевелната растителност в ябълкови насаждения, АУ-Пловдив,Научни трудове,Пета научно-практическа конференция “Екологични проблеми на земеделието “ Агроеко 2001,том XIVI,кн.1,391 – 396.
 3. Gercheva P., Z. Rankova, K. Ivanova (2002). In vitro Test System for Herbicide Phytotoxicity on Mature Embryos of Fruit Species, Proc. 7 th International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae, 577 , 333- 336. 
 4. Ранкова З. (2002). Влияние на някои почвени хербициди върху растежните прояви на семеначета от праскова (Persica vulgaris L.) в условия на пясъчна култура. Сборник на докладите от Четвъртата научно- практическа конференция с международно участие “Екология и здраве “,октомври 2002, 75-80.
 5. Milusheva Sn., Z. Rankova (2002). Plum pox poty virus Detection in Weed Species under Field Conditions. Proc. 7 th International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology , Acta Horticulturae, 577 : 283 – 287.
 6. Ранкова З.(2003). EFFICIENCY AND SELECTIVITY OF OXADIARGYL HERBICIDE (RAFT 800 WG) IN APPLE FRUITING PLANTATIONS “, Journal of mountain agriculture on the Balkans vol.6 ,4, 428-436 
 7. Колев К., З. Ранкова (2003). Проблеми и технологични подходи при интензивно отглеждане на череши. VІ научно – практическа конференция с международно участие “Екологични проблеми на земеделието “ Агроеко 2003 , АУ Пловдив, т. XLVIII, 101 - 107
 8. Иванова И., З. Ранкова (2003). Математически анализ на влиянието на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на семеначета на жълта джанка (Pr. cerasifera L.), VІ научно – практическа конференция с международно участие “Екологични проблеми на земеделието “,Агроеко 2003 , АУ Пловдив ,т. XLVIII , 389 – 395. 
 9. Ранкова З.(2004). Проучване влиянието на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на семенни подложки от жълта джанка и праскова. Дисертация 
 10. Ранкова З. (2004). Влияние на някои почвени хербициди върху растежните прояви на семенна подложка жълта джанка (Prunus cerasifera L), Растениевъдни науки, 1, 95-96
 11. Русалимов Ж., З. Ранкова (2004). Минимализиране на обработките на почвената повърхност в овощните градини, Растениевъдни науки , 41, 14-17
 12. Иванова Ир., З. Ранкова (2004). Математически анализ на влиянието на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на семенна подложка праскова ( Persica vulgaris L.), Растениевъдни науки, 1, 90-94 
 13. Мавродиев С. , В. Арнаудов, З. Ранкова(2004). Екологични подходи при условията на интегрирано плодово производство на ябълки. Сборник на докладите на петата научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве-2004 “, Научни тр. на АУ-Пловдив, 139-144 
 14. Rankova, Z., K.Koumanov (2004). Efficiency of some soil herbicides in a raspberry plantation under drip irrigation. Jugoslovensko voćarstvo 38(147-148): 163-169. 
 15. Rankova Z. , P. Gercheva, К. Ivanova(2004). Screening of soil herbicides under in vitro conditions, Acta Agriculturae Serbica, vol. IX, 17, 11-17 
 16. Арнаудов В., З. Ранкова (2005). Видов състав и разпространение на растителноядните и хищни акари в ябълкови градини. сп. Растениевъдни науки ,42,2, 178-183
 17. Тонев Т., З. Ранкова(2005). Влияние на някои почвени хербициди върху заплевеляването при семенни подложки от жълта джанка, Научни трудове на Националния център за аграрни науки, том 3,233-239
 18. Manolova V., Z. Rankova(2005). Economic results of using herbicides in the production of some seedling rootstoks, Bulg. J. Agric Sci.,2,159-163 
 19. Rankova, Z. and K. Koumanov (2005). Yield of Lyulin remontant raspberry cultivar after treatment with some soil herbicides under the conditions of continuous soil wetting. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 8(2):193-201.
 20. Ранкова З.(2005). Съдържание на минерални елементи в листа на семенни подложки след прилагане на някои почвени хербициди, ”Екология и бъдеще” , 2-3, 52-54 
 21. ИВАНОВА Ир., З.РАНКОВА (2005). Оценка на влиянието на вида и количеството на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на прасковени семенни подложки, АУ-Пловдив, Научни трудове, т.L.,кн.6,167-172 
 22. Куманов К., К. Колев, З. Ранкова,и др.(2005). Добив и растеж на малиновия сорт “Люлин “ в равнинни условия при капково напояване и регулиран воден дефицит, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 1,83-94
 23. РАНКОВА З.(2005). Ефикасност на оксадиаржил срещу вторично заплевеляване в млади овощни насаждения, Научни трудове на АУ, т.L, кн.1,225-230
 24. Koumanov, K., K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva, Z. Rusalimov and I. Tsareva (2005). Yield and growth of Lyulin raspberry variety under lowland conditions and regulated-deficit drip irrigation.Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 8(1):83-94.
 25. Koumanov, K.S. K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva, Z. Rusalimov and I. Tsareva (2005). Water Use Efficiency of Raspberry (Rubus Idaeus L.) in Lowland Conditions under Regulated Deficit Drip Irrigation. Interdrought II, the Second International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production under Drought Stress. 24-28 September 2005, Rome (abstract).
 26. Koumanov, K., G. Kornov, K. Kolev and Z. Rankova (2006).  The daily yield impact on the harvesting economical efficiency fro primocane-fruiting raspberry varietiesJournal of Mountain Agriculture on the Balkans 9(6):1065-1076.
 27. Милушева Сн., З. Ранкова (2006). Серологично идентифициране на вируса на шарката по сливата (Plum pox poty virus) при някои икономически важни плевели, Селсткостопанска наука, 4, 38-41
 28. Rankova Z.(2006). EFFECT OF SOME SOIL HERBICIDES ON THE VEGETATIVE HABITS OF MAHALEB CHERRY (PRUNUSMAHALEB L.) SEEDLING ROOTSTOCKS, Bulg. J. Agric Sci., 12, 429-433
 29. Rankova, Z. and K. Koumanov (2006). Effect of some soil herbicides on chlorophyll content in the leaves of Lyulin raspberry cultivar grown under drip irrigation conditions. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 9(2):250-259.  
 30. Джувинов, В., К. Колев, К. Куманов, З. Ранкова, И. Славов (2006). Интензивно отглеждане на черешата. PrintX Ltd., Пловдив. 56 стр.
 31. Ранкова З., Л.Начева, П.Герчева, В.Божкова (2006). Растежни прояви на сливовата подложка Wangenheims след третиране с тербацил в условия ин витро, Сборник на докладите от шестата национално-практическа конференция „Екология и здраве „339-344 
 32. Ранкова З., Л.Начева, П.Герчева, В.Божкова (2006).Влияние на почвените хербици напропамид и пендиметалин върху вкореняването и растежа на вегетативната сливова подложка St. Julien Wagetheims в условия ин витро Journal of mountain agriculture on the Balkans,9, 3, 349-359
 33. Ранкова З.(2006). Ефикасност на оксифлуорофен (Галиган 240 ЕК) срещу вторично заплевеляване в плододаващи ябълкови насаждения, Сборник на докладите от шестата национално-практическа конференция “Екология и здраве”, 303-308 
 34. Rankova Z.(2006) -EFFECT OF SOME SOIL HERBICIDES ON THE VEGETATIVE HABITS OF WALNUT SEEDLINGS (JUGLANSREGIAL.), Acta Agriculturae Serbica, vol. XI, 22, 63-68
 35. Koumanov, K.S., K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva, Z. Rusalimov and I. Tsareva (2006). Regulated deficit drip irrigation and water use efficiency of a raspberry (Rubus Idaeus L.) primocane-fruiting cultivar. ICID 7-th International Micro Irrigation Congress. B-40: 7 pp.
 36. Иванова Ир.,З.Ранкова (2006). ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ВИДА И КОЛИЧЕСТВОТО НА НЯКОИ ПОЧВЕНИ ХЕРБИЦИДИ ВЪРХУ НАЗДЕМНАТА МАСА НА ПРАСКОВЕНИ СЕМЕННИ ПОДЛОЖКИ, Сборник на докладите от шестата национално-практическа конференция „Екология и здраве „339-344
 37. Ранкова З.(2006). Екологосъобразни подходи за контрол на заплевеляване в овощни насаждения. Сборник на докладите от Първия Международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни “, октомври 2006, Академично издателство на АУ, 211-216 
 38. Живондов, A., К.Куманов, В.Джувинов, В.Божкова, К.Колев, З.Ранкова, В.Манолова и В.Арнаудов (2006). Ефективно и екологосъобразно производство на плодове. Сборник на докладите от Първия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 19-20 октомври 2006, Пловдив: 41-48.
 39. Манолова В., З. Ранкова (2007). Сравнителна икономическа оценка от приложението на хербициди при производството на семенни подложки от махалебка. Икономика и управление на селското стопанство, 52, 2, 56-58
 40. Rankova, Z. and K. Koumanov (2007). Effect of the soil herbicide Dihlobenil (Casoron 6, 7G) on the growth and development of Samodiva cv. raspberries grown under drip irrigation conditions. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 10(2):372-381.  
 41. Живондов, А, В. Манолова, К. Куманов, К. Колев, З. Ранкова (2007). Овощарството е доходно, ако се подходи професионално. Български фермер, Год ХVІ, Бр. 809:7-8.
 42. Живондов, А, В. Манолова, К. Куманов, К. Колев, З. Ранкова (2007). Овощарите трябва да организират дейността си чрез организации. Български фермер, Год ХVІ, Бр. 810:7-8.
 43. Колев, К., З. Ранкова, К. Куманов (2008). Влияние на изоксафлутол (Мерлин 750 ВГ) върху вегетативните прояви и добива при интензивно отглеждане на череши. Растениевъдни науки 45: 261-264.
 44. Живондов, А., В. Манолова, З. Ранкова, В. Божкова, В. Джувинов, К. Куманов, С. Машева, М. Михов, Г. Антонова, Е. Начева, Г. Певичарова, Д. Костова, Н. Котева, Л. Кръстева, Ц. Георгиев, Д. Стрелкова, С. Виткова, С. Бъчварова, А. Русенов, С. Цонева, К. Ламбрев, А. Божинова (2008). Стратегия за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството в Република България за периода 2009-2013 година. МЗХ-ССА, 80 стр.
 45. Джувинов, В., К. Куманов, Х. Кутинкова, З. Ранкова (2008). Екологично производство на ябълкови плодове. Белгийският опит, приложен в България. Принтекс ООД, Пловдив, 20 стр.
 46. Манолова, В., А. Живондов, К. Куманов, К. Колев, З. Ранкова (2008). Овощните източник на допълнителни доходиЗемеделие плюс 3: 14-15.
 47. Rankova, Z., K. Koumanov, K. Kolev, S. Shilev (2009). Herbigation in a cherry orchard – efficiency of pendimethalin. Acta Hort. (ISHS) 825:459-464.
 48. Koumanov, K.S., Z. Rankova, K. Kolev, S. Shilev (2009). Herbigation in a cherry orchard – translocation and persistency of pendimethalin in the soil. (ISHS) 825:305-312.
 49. Kornov, G., K. Koumanov, S. Milusheva, K. Kolev, Z. Rankova and I. Tsareva (2009). Regulated deficit drip irrigation impact on the yield of the 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(6): 1553-1565.
 50. Ранкова З., К. Куманов, Г. Корнов, К. Колев, Ст. Шилев (2009 ). Хербигацията – екологосъобразен подход за контрол на заплевеляването в овощни насаждения. Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни, 55-60.
 51. Rankova, Z. and K. Koumanov (2010). Effect of some soil herbicides on the growth and yield of 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar grown under drip irrigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13(4): 961-971 
 52. Kornov, G., K. Koumanov, K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva and I Tsareva (2010). Regulated deficit drip irrigation impact on the growth of the 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 5: 1374-1384.
 53. Ранкова, З., К. Куманов (2010). Влияние на някои почвени хербициди върху минералното хранене на растенията и качеството на добива на ремонтантния малинов сорт „Люлин”, отглеждан при капково напояване. Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, т. LV (1): 297-302.
 54. Ранкова, З., К. Куманов, Г. Корнов, К. Колев, С. Шилев (2010). Хербигация в овощни насажденияЗемеделие плюс 4: 42-43.
 55. Ранкова, З., К. Куманов и Г. Корнов (2012).Вегетативни прояви на ремонтантния малинов сорт "Люлин" при някои хербициди. Земеделие плюс 9: 34-35.
 56. Манолова В., И. Пенов, К. Колев, А. Живондов, М. Господинова, З. Ранкова, С. Гандев, С. Попов и М. Николова. (2013) – Предизвикателства и очаквания на производителите на плодове – резултати от изследователски проект. Селскостопанска наука, 46 (No 2) 2013, 15-24.
 57. Ранкова З.(под печат). Влияние на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на орехови семеначета (JUGLANSREGIAL.) в условия на пясъчна култура, Растениевъдни науки 
 58. Ранкова З.(под печат).Влияние на някои почвени хербициди върху вегетативните прояви на семенни подложки от дива череша (Prunus avium L.), Растениевъдни науки
 59. Колев К., З.Ранкова, К.Куманов( под печат). ).Влияние на изоксафлутол (Мерлин 750 ВГ) върху вегетативните прояви и добива при интензивно отглеждане на череши, Растениевъдни науки
 60. Rankova Z. , K. Kolev and V. Dzuvinov( in print). Herbicide Influence on the Growth of Young Sweet Cherry Trees in a High–Density Orchard, Acta Horticulturae 
 61. Rankova Z.(in print) - Effect of chemical control of weeds on the quality of yellow plum seedling rootstocks (PrunusCerasifera L.), Jugoslovensko Vocarstvo