Публикации - Куман Смилков Куманов

 1. Koumanov, K.S. and L.E. Long (2017). Chapter 10 Site Preparation and Orchard Infrastructure. In: Quero-Garcia, J., A. Iezzoni, J. Puławska and G. Lang (Eds.) Cherries: Botany, Production and Uses, CABI, Boston, 223-243.
 2. Koumanov, KS, JW Hopmans, and L.J. Schwankl (2006). Spatial and Temporal Distribution of Root Water Uptake of an Almond Tree under Microsprinkler Irrigation.  Irrigation Science 24(4): 267-278.
 3. Koumanov, K., J.W. Hopmans, L.J. Schwankl, L. Andreu, and A. Tuli (1997). Application efficiency of micro-sprinkler irrigation of almond trees. Agricultural Water Management, 34: 247-263.
 4. Koumanov, K.S., Staneva, I.N., Kornov, G.D. and Germanova, D.R. (2018). Intensive sweet cherry production on dwarfing rootstocks revisited. Scientia Horticulturae 229: 193-200.
 5. Koumanov, K.S. (2017). Sample size determination in horticultural research: An empirical approach. Scientia Horticulturae 225: 416-421. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2017.07.027
 6. Koumanov, K. (2015). On the mechanisms of the sweet cherry (Prunus avium L.) fruit cracking: Swelling or shrinking?. Scientia Horticulturae 184: 169-170.
 7. Koumanov, K.S., J.W. Hopmans and L.J. Schwankl (2004). Soil water dynamics in the root zone of a micro-sprinkler irrigated almond treeActa Hortic. 664:369-375.
 8. Schwankl, L.J., J.P. Edstrom, J.W. Hopmans, L. Andreu, and K.S. Koumanov (1999). Microsprinklers wet larger soil volume; boost almond yield, tree growth. California Agriculture 53(2): 39-43. 
 9. Koumanov, K.S., I.N. Tsareva (2016). Intensive Sweet Cherry Production: Potential, “Bottlenecks”, Perspectives. Acta Hortic. (in print)
 10. Koumanov, K.S., I Tsareva, K. Kolev, G. Kornov (2009). Fertigation of primocane-fruiting raspberry – leaf and soil nutrient content between applications. Acta Hort. 825:341-348.
 11. Koumanov, K.S., Z. Rankova, K. Kolev, S. Shilev (2009). Herbigation in a cherry orchard – translocation and persistency of pendimethalin in the soil. Acta Hortic. 825:305-312.
 12. Rankova, Z., K. Koumanov, K. Kolev, S. Shilev (2009). Herbigation in a cherry orchard – efficiency of pendimethalin. Acta Hortic. 825:459-464.
 13. Koumanov, K.S., Staneva, I.N., Kornov, G.D. and Germanova, D.R. (2016). Sweet cherry fruit quality under fertigation. Acta Hortic. 1139, 551-558.
 14. Koumanov, K.S., Kornov, G.D. and Zyapkov, D.E. (2016). Economics of primocane-fruiting raspberry production in lowland conditions. Acta Hortic. 1139, 709-714.
 15. Koumanov, K.S., I.N. Tsareva and G.D. Kornov (2016). Fertigation: content of mineral nutrients in the soil and in the leaves of sweet cherry trees between two applications. Acta Hortic. (in print)
 16. Gandev, S., V. Arnaudov, V. Dzhuvinov, M. Perifanova-Nemska, K. Koumanov (2013). Agrobiological Evaluation of 'Lara' Walnut Cultivar under the Climatic Conditions of South Bulgaria. Acta Hortic. 981:141-146.
 17. Koumanov, K.S. (2003). Development of irrigation and drainage in Bulgaria (invited paper).Vodoprivreda, 35 (201-202): 86-90
 18. Rankova, Z., K.Koumanov (2004). Efficiency of some soil herbicides in a raspberry plantation under drip irrigation. Jugoslovensko voćarstvo 38(147-148): 163-169.
 19. Koumanov, K.S. (2000). Microsprinkling and drip irrigation effects on microclimate in peach ecosystem. Journal of Balkan Ecology, 3(4): 79-90.
 20. Koumanov, K.S. (2007). On the necessity for further improvement in microirrigation scheduling. ICID 22nd European Regional Conference, 2-7 September 2007, Pavia, Italy, 7 pp.
 21. Koumanov, K.S., K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva, Z. Rusalimov and I. Tsareva (2006). Regulated deficit drip irrigation and water use efficiency of a raspberry (Rubus Idaeus L.) primocane-fruiting cultivar. ICID 7-th International Micro Irrigation Congress. B-40: 7 pp.
 22. Koumanov, K.S. (2002). Towards improving of water management in fruit-tree plantations under micro-irrigation. ICID 18th Congress. Paper Q50.1/P1.02. 21-28 July, Montreal, Canada, 12 pp.    
 23. Koumanov, K.S. (2002). Drought mitigation effects of microirrigation in orchards. ICID International Conference on "Drought Mitigation and Prevention of Land Desertification", Bled, Slovenia, 20-26 April, 10 pp.    
 24. Koumanov, K.S. (2001). Evaluation of drainage in budget method based irrigation scheduling. ICID 19th European Regional Conference “Sustainable Use of Land and Water”, Paper 004, 4—8 June 2001, Brno and Prague, Czech Republic, 5pp.      
 25. Koumanov, K., G. Stoilov, and D. Dochev (2001). The "nitrate nitrogen – electrical conductivity" relationship in non-saline soils under fertigation. ICID 19th European Regional Conference “Sustainable Use of Land and Water”, Paper 136, 4—8 June 2001, Brno and Prague, Czech Republic, 8pp.       
 26. Koumanov, K.S. (2003). Water application efficiency and the paradigms of microirrigation scheduling in orchards. Conference on: Integrated Water Management: Policy Aspects, Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus, 14-16 April 2003.   
 27. Koumanov, K.S. (2004). Nitrogen use efficiency under fertigation of a raspberry plantation during the first vegetation. ICID-MAKCID 4-th International Workshop on Research on Irrigation and Drainage, Skopje, Republic of Macedonia, 24 March 2004, pp. 149-158.
 28. Milusheva, S., K. Koumanov and G. Kornov (2012). First report on identification of raspberry bushy dwarf virus in red raspberry (Rubus idaeus L.) in Bulgaria. Third Congress of Virology, October 25-27, 2012, Sofia. Proceedings and Abstracts: 127-131.
 29. Tsvetanov E., Koumanov K., Matev A., Prodanova-Marinova N. (2020). Microsprinkling effect on the microclimate in vine nursery. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26(3): 540–544.
 30. Koumanov, K., D. Dochev, and G. Stoilov (1998). Investigations on fertigation of peach on three soil types – patterns of soil wetting. Bulg. J. Agric. Sci., 4: 745-753.
 31. Koumanov, K., G. Stoilov, and D. Dochev (1999). Investigations on fertigation of peach on three soils.III.Zones of salt accumulationBulg. J. Agric. Sci., 5: 725-730
 32. Stoilov, G., D. Dochev and K. Koumanov (1999). Investigations on fertigation of peach on three soils.II.Migration and localization of phosphorus. Bulg. J. Agric. Sci., 5: 615-620.
 33. Stoilov, G., K. Koumanov, and D. Dochev (1999). Investigations on fertigation of peach on three soils.I.Migration and localization of nitrogenBulg. J. Agric. Sci., 5: 605-614.
 34. Koumanov, K., D. Dochev, and G. Stoilov, (2000). Investigations on fertigation of peach on three soils – Influence on the distribution of Mn, K, and pH. Plant Science 37: 373-381.
 35. Куманов, К. (2010). Микронапояването – Проблеми и предизвикателства. Селскостопанска техника.
 36. Куманов, К., Г. Корнов, В. Казанджиев (2009). Напояването – интегриращо звено в съвременното овощарство. Растениевъдни науки 46: 224-228.
 37. Куманов, К., Г. Стоилов, Д. Дочев (2005). Фертигацията като алтернатива на традиционното торене с фосфор в овощните градиниПочвознание, агрохимия и екология XL-2: 12-16.
 38. Колев, К., З. Ранкова, К. Куманов (2008). Влияние на изоксафлутол (Мерлин 750 ВГ) върху вегетативните прояви и добива при интензивно отглеждане на череши. Растениевъдни науки 45: 261-264.
 39. Куманов, К., И. Царева (2014). Интензивно отглеждане на черешата: защо, как, накъде. Растениевъдни науки LI(1): 27-32.
 40. Куманов, К. (2004). Изчисляваме ли правилно поливната норма при микронапояване на овощни насаждения. Растениевъдни науки, 40:451-456.
 41. Русалимов, Ж., К. Куманов (2005). Механизирана резитба на ремонтантни сортове малини. Научни трудове на НЦАН 3: 263-267.
 42. Ранкова, З., К. Куманов и Г. Корнов (2014). Хербицидна ефикасност и селективност на оксифлуорофен (Гоал 4) при внасяне със системите за микронапояване. Екология и бъдеще ХІІІ(4): 34-38.
 43. Милушева, С., З. Ранкова, К. Куманов, Г. Корнов (2014). Епидемиология на вирусните болести в малиново насаждение: идентифициране на вируси от род Nepovirus в плевелната асоциация. Растениевъдни науки LI(1): 33-37.
 44. Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, Л. Начева, К. Куманов, Д. Борисова, М. Николова, Е. Благоева (2014). Състояние и перспективи на орехоплодните култури в България. Растениевъдни науки LI(1): 9-14.
 45. Царева, И., И. Терзиев, К. Куманов, К. Колев (2009). Съдържание на минерални хранителни вещества в листата на черешата през вегетацията при някои сортоподложкови комбинации. Растениевъдни науки 46: 116-120.
 46. Куманов, К. (1998). Съотнасяне на отчетите от два типа изпарители, използвани за планиране и управление на напояванетоРастениевъдни науки, 35: 142—143.
 47. Куманов, К. (1998). Евапотранспирация на прасковено насаждение и размер на допълнително потребената вода от културен чим в междуредията при подкоронно микродъждуване. Растениевъдни науки, 35: 225—228.
 48. Куманов, К. (2000). Топлинен режим на коренообитаемия почвен обем при капково напояване на праскова. Растениевъдни науки, 37: 30—43.
 49. Куманов, К. (2000).За състоянието, задачите и предизвикателствата пред научните изследвания по напояване на овощните култури. Селскостопанска наука, 2/2000: 32—35.  
 50. Димитров, Д., К. Куманов (1999). Икономическа ефективност на прасковеното производство при подкоронно микродъждуване и поддържане на културно затревяване в междуредията.Икономика и управление на селското стопанство, 7/1999: 24—26.
 51. Куманов, К. (1995). Върху методите за изчисляване размера на оползотворената част от падналия валеж при полските опитиРастениевъдни науки, Год. ХХХІІ, № 7—8: 159—161.
 52. Куманов, К. (1995). Изчисляване размера на оползотворената част от падналия валеж при полските опити. І. Едно по-надеждно решениеРастениевъдни науки, Год. ХХХІІ, № 7—8: 162—164.
 53. Куманов, К. (1995). Изчисляване размера на оползотворената част от падналия валеж при полските опити. ІІ. Повишаване точността на решениетоРастениевъдни науки, Год. ХХХІІ, № 7—8: 165—168.
 54. Куманов, К. (1992). Подкоронното микродъждуване – перспективен начин за напояване в овощарството. Селскостопанска наука, Год. ХХХ, № 4—6: 74—79.
 55. Koumanov, K. (2003). Phenologically based irrigation regimes for drip irrigation of raspberry. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 6(5):518-529.
 56. Koumanov, K. (2011). The pilot-sample size in statistical analysis. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14(6): 1346-1357.
 57. Koumanov, K., G. Kornov, K. Kolev and Z. Rankova (2006).  The daily yield impact on the harvesting economical efficiency fro primocane-fruiting raspberry varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 9(6):1065-1076.
 58. Koumanov, K., K. Kolev (2007). On the volume of raspberry fruit sample when estimating the average mass of one fruit. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 10(6):1128-1139.
 59. Koumanov, K., K. Kolev (2008). Volume of the sample for estimating the average mass and the dimensions of one cherry and apple fruit. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 11(7): 1478-1490.   
 60. Koumanov, K., K. Kolev (2009). Sample size estimation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(6): 1566-1575.  
 61. Koumanov, K., K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva, Z. Rusalimov and I. Tsareva (2005). Yield and growth of Lyulin raspberry variety under lowland conditions and regulated-deficit drip irrigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 8(1):83-94.
 62. Koumanov, K., M. Moteva and V. Kazandjiev (2010). Estimation of the evapotranspiration of a peach orchard from meteorological data – easy or complicated? Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 13(6): 1621-1634.
 63. Koumanov, K., I Staneva and G. Kornov (2016). Distribution uniformity of dissolved in irrigation water substances under drip irrigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 19(1): 148-157.
 64. Koumanov, K., Matev, A., Kornov, G., Germanova, D. (2018). Irrigation management in perennial crops by sensing the plant water status. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 21(5): 172-181.
 65. Koumanov, K., Matev, A., Kornov, G., Germanova, D. (2018). Irrigation management in perennial crops by sensing the soil water status. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 21(5): 182-192.
 66. Matev, A., Koumanov, K. Kornov. G. (2018). Modeling of irrigation regime influence on yield of the vine cultivars Hebros and Trakiyska Slava. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 21(6): 105-114.
 67. Kornov, G., K. Koumanov and I Tsareva (2013). Content of mineral elements in the leaves of the "Lyulin" primocane-fruiting raspberry cultivar under regulated deficit drip irrigation and fertigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 16(4):1009-1019.
 68. Kornov, G., K. Koumanov, and I. Tsareva (2011). Regulated deficit drip irrigation impact on the fruit chemical composition of ‘Lyulin’ primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 14(6): 1319-1330.
 69. Kornov, G., K. Koumanov, K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva and I Tsareva (2010). Regulated deficit drip irrigation impact on the growth of the 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 5: 1374-1384.
 70. Kornov, G., K. Koumanov, S. Milusheva, K. Kolev, Z. Rankova and I. Tsareva (2009). Regulated deficit drip irrigation impact on the yield of the 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(6): 1553-1565.
 71. Kornov, G., Koumanov, K. and Staneva, I. (2016). A state of raspberry production and prospects for its development in lowland conditions. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 19(5): 159-169.
 72. Kornov, G., Staneva, I., Koumanov, K. and Gandev. S. (2017). Cultivar and tree training system impact on the content of mineral nutrient elements in the leaves under intensive apple production. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 20(4): 280-289.
 73. Kornov, G., Koumanov, K., Staneva, I., Germanova, D. (2018). State-of-the-art of walnut production and perspectives for development in Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 21(2): 194-203.
 74. Kornov, G., A. Matev and K. Koumanov (2016). The “water–yield” relationship: model calibration in the case of raspberry (Rubus Idaeus). Agricultural Sciences VIII(20): 137-141.
 75. Kornov, G., Koumanov, K., Staneva, I., Germanova, D. (2018). State-of-the-art of walnut production and perspectives for development in Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 21(2): 194-203.
 76. Kornov, G., Koumanov, K., Staneva, I., Germanova, D. (2018). State-of-the-art of actinidia (kiwi) production and perspectives for development in Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 21(4): 249-256.
 77. Корнов, Г., Koumanov, K., Staneva, I., Germanova, D. (2019). Влияние на подложката „Гизела 5“ върху добива и качеството на плодовете от възрастни черешови дървета. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 22 (4), 181-191.
 78. Корнов, Г., Koumanov, K. (2020). Отглеждане на ремонтантния малинов сорт „Люлин“ (Rubus idaeus) в равнината: метеорологични условия, настъпване и продължителност на основните фенологични фази в района на Пловдив. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 23(4): 163-178.
 79. Rankova, Z. and K. Koumanov (2005). Yield of Lyulin remontant raspberry cultivar after treatment with some soil herbicides under the conditions of continuous soil wetting. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 8(2):193-201.
 80. Rankova, Z. and K. Koumanov (2006). Effect of some soil herbicides on chlorophyll content in the leaves of Lyulin raspberry cultivar grown under drip irrigation conditions. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 9(2):250-259.  
 81. Rankova, Z. and K. Koumanov (2007). Effect of the soil herbicide Dihlobenil (Casoron 6, 7G) on the growth and development of Samodiva cv. raspberries grown under drip irrigation conditions. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 10(2):372-381.  
 82. Rankova, Z. and K. Koumanov (2010). Effect of some soil herbicides on the growth and yield of 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar grown under drip irrigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13(4): 961-971.
 83. Staneva, I., K. Koumanov and G. Kornov (2016). Growth rate of fruit and shoots in seven sweet-cherry cultivar/rootstock combinations. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 19(4): 164-174.
 84. Tsareva, I., K. Kolev, V. Dzhuvinov and K. Koumanov (2007). Dynamics of nitrogen, phosphorus and potassium content in sweet cherry leaves of different cultivar/rootstock combinations. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 10(6):1082-1092.
 85. Tsareva, I., K. Koumanov and K. Kolev (2009). Dynamics of shoot and fruit growth in some cultivar-rootstock combinations of sweet cherry under drip irrigation and fertigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(6): 1607-1615.
 86. Tsareva, I., K. Koumanov, G. Kornov (2010). Effect of phenological phases on the mineral content of leaves of six cherry cultivars grafted on 'Gisela 5' rootstock – implications for improving fertilization through micro-irrigation and fertigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,13(5): 1338-1352.
 87. Tsareva, I., K. Koumanov and G.Kornov (2011). Tuning fertigation: rootstock impact on the mineral content of flower buds, flowers and leaves of the ‘Bigarreau Burlat’ cherry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14(6): 1292-1303.
 88. Tsareva, I., K. Koumanov and G.Kornov (2013). Tuning fertigation: impact of frequent nitrogen applications on the mineral nutrient content in the soil and in the leaves of the sweet cherry trees. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16(4): 983-994.
 89. Tsvetanov, E. and K. Koumanov (2010). Improving the irrigation scheduling of a grapevine nursery taking in account the increasing root zone during vegetation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13(4): 985-997 
 90. Tsvetanov, E. and K. Koumanov (2011). Improving the grapevine nursery irrigation regime: a model of root zone enlargement. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14(5): 1099-1110.
 91. Tsvetanov, E, I. Simeonov and K. Kumanov (2014). First results of the study on the impact of irrigation upon the actual fertility indicators in table seed and seedless varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17(2): 371-387.
 92. Tsvetanov, E. and K. Koumanov (2016). Biophysical coefficients for evaluation of grapevine nursery evapotranspiration. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 19(4): 183-198.
 93. Цветанов, Е., А. Матев и К. Куманов (2015). Калибриране на модели, описващи връзката „напоителна норма – добив“ при микронапояване на лозово вкоренилище. Лозарство и винарство 5: 14-19.
 94. Simeonov I., Tsvetanov E., Koumanov K. (2015). First results of the study on the irrigation effect upon grapes mechanical properties and quality of seeded and seedless table grapevine varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 18(3): 488-507
 95. Petrova, R, A. Matev and K. Koumanov, B. Harizanova-Petrova (2013). Productivity of green beans irrigated at different pre-irrigation soil moisture. Journal of Agricultural Science and Technology 5(4): 432-437.
 96. Петрова, Р., А. Матев и К. Куманов (2013а). Продуктивност на градински фасул, отглеждан в условията на регулиран воден дефицит. Наука и технологии 3(6): 151-156.
 97. Петрова, Р., А. Матев и К. Куманов (2013b). Формиране на евапотранспирацията при градински фасул, напояван при различна предполивна влажност. Наука и технологии 3(6): 157-162.
 98. Петрова, Р., Харизанова-Петрова, Б., Матев, А., Куманов, К., Николова, М., Кунева, В. (2016). Биофизични коефициенти на евапотранспирацията при градински фасул за района на Пловдив. Управление и устойчиво развитие 60(5): 91-96.
 99. Личев, В., Табаков, С., Йорданов, А., Добревска, Г. Говедаров, Г, Манолов, И., Куманов, К., Ранкова, З., Николов, Х. (2020). Овощарство. Личев, В. (редактор), Виденов и син, Пловдив, 633 стр.
 100. Куманов, К. (2013). Напояване на ореха. В: Орех – второ преработено издание (Джувинов, В., Гандев, С., Куманов, К. и Арнаудов, В.), Монография, Биофрут БГ - ЕООД, Пловдив, 128-151. (Book)
 101. Куманов, К. (2013). Поддържане на почвената повърхност в ореховата градина. В: Орех – второ преработено издание (Джувинов, В., Гандев, С., Куманов, К. и Арнаудов, В.), Монография, Биофрут БГ - ЕООД, Пловдив, 152-156. (Book)
 102. Куманов, К. (2013). Торене на ореха. В: Орех – второ преработено издание (Джувинов, В., Гандев, С., Куманов, К. и Арнаудов, В.), Монография, Биофрут БГ - ЕООД, Пловдив, 92-127. (Book)
 103. Куманов, К. (2008). Напояване. В: Наръчник по овощарство (ред. Джувинов, В.), ЕКЗАКТ 93, Пловдив, 133-152.
 104. Куманов, К. (2008). Торене. В: Наръчник по овощарство (ред. Джувинов, В.), ЕКЗАКТ 93, Пловдив, 101-132.
 105. Кирилов, П., К. Камбурова, Л. Фачиков, Куманов, К. И. Пачев (2010). Течни торове. Състав, свойства и приложение. Химикотехнологичен и металургичен университет – София, 91 стр.
 106. Живондов, А., В. Манолова, З. Ранкова, В. Божкова, В. Джувинов, К. Куманов, С. Машева, М. Михов, Г. Антонова, Е. Начева, Г. Певичарова, Д. Костова, Н. Котева, Л. Кръстева, Ц. Георгиев, Д. Стрелкова, С. Виткова, С. Бъчварова, А. Русенов, С. Цонева, К. Ламбрев, А. Божинова (2008). Стратегия за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството в Република България за периода 2009-2013 година. МЗХ-ССА, 80 стр.
 107. Koumanov, K., G. Stoilov, and I. Stamatov (1994). Microirrigation of peach under sod mulch in the interrows. Proceedings, ICID 17th European Conference on Irrigation and Drainage, Varna, 16—22 May, Vol.3, Paper 3.36: 261-266.
 108. Koumanov, K., G. Stoilov, and I. Stamatov (1994). Microirrigation of fruit crops and possibilities of saving the soil fertility. Proceedings, ICID 17th European Conference on Irrigation and Drainage, Varna, 16—22 May, Vol.3, Paper 3.37: 267-273.
 109. Ранкова, З., К. Куманов (2010). Влияние на някои почвени хербициди върху минералното хранене на растенията и качеството на добива на ремонтантния малинов сорт „Люлин”, отглеждан при капково напояване. Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, т. LV (1): 297-302.
 110. Куманов, К. (1994). Върху структурата на навлажнения почвен обем при микронапояване на праскова (предварителни резултати). “40 години ИХМ”, Известия на Института по хидротехника и мелиорации, Том ХХІV: 122-127.
 111. Куманов, К. (1994). Птиците – реална заплаха за капковите напоителни полета (съобщение).“40 години ИХМ”, Известия на Института по хидротехника и мелиорации, Том ХХІV: 129—130.
 112. Куманов, К. (1998). Изчисляване на оттока под активния почвен слой при полските опити с напояване. Известия на Института по хидротехника и мелиорации, Том ХХV: 197—201.
 113. Куманов, К., Д. Давидов (1998). Евапотранспирация на прасковено насаждение с културно затревяване в междуредията при подкоронно микродъждуване. Известия на Института по хидротехника и мелиорации, Том ХХV: 190-196.  
 114. Куманов, К. (2006). Внасяне на агрохимикали чрез системите за микронапояване. Сборник на докладите от Първия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 19-20 октомври 2006, Пловдив: 139-144.
 115. Куманов, К. (2007). Ефективно и екологосъобразно използване на системите за микронапояване в овощни насаждения. Сборник на докладите от Втория международен симпозиум "Екологични подходи при производството на безопасни храни", Сдружение РНТС с ДНТ – Пловдив, стр. 207-212.
 116. Куманов, К., И. Царева и Г. Корнов (2011). Фертигация: съдържание на минерални хранителни вещества в почвения разтвор и листата на черешови дървета между две торови дози. Международна конференция „100 години почвена наука в България”, 16-20 май 2011, София, 564-568.
 117. Живондов, A., К.Куманов, В.Джувинов, В.Божкова, К.Колев, З.Ранкова, В.Манолова и В.Арнаудов (2006). Ефективно и екологосъобразно производство на плодове. Сборник на докладите от Първия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 19-20 октомври 2006, Пловдив: 41-48.
 118. Ранкова З., К. Куманов, Г. Корнов, К. Колев, Ст. Шилев (2009 ). Хербигацията – екологосъобразен подход за контрол на заплевеляването в овощни насаждения. Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни, 55-60.
 119. Куманов, К., Г. Стоилов, Д. Дочев (2000). Възможности за експресно определяне на нитратното съдържание в незасолени почви. Сборник на докладите от Трета национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 2000”, Академично издателство на ВСИ – Пловдив,.стр. 111—114.
 120. Ранкова, З., Куманов, К., Корнов, Г. (2016). Ефикасност и селективност на комбинирания хербицид метофен (оксифлуорофен + метолахлор) при внасяне със системата за микронапояване. Сборник на докладите от Национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве’ 2016”, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив“, НД „ЕИООС“ и Община Пловдив, 25-29.
 121. Куманов, К. (2018). Химигацията - перспективна алтернатива за внасяне на агрохимикали с поливната вода. Растителна защита 8-9: 25-30.
 122. Куманов, К. (2005). За грамотно проектирани, изградени и използвани системи за микронапояванеЗемеделие плюс, 4:32-33.
 123. Куманов, К. (2005). Микродъждуване в овощните градини Земеделие плюс, 5:31-32.
 124. Куманов, К. (2005). Фертигацията – съвременна алтернатива за торенеЗемеделие плюс, 6-7:31-32.
 125. Куманов, К. (2007).Химигация – внасяне на агрохимикали с поливната водаЗемеделие плюс, 5:29-31.
 126. Куманов, К. (2008). Микронапояването – употреба и злоупотреба. Земеделие плюс 7-8: 9-10
 127. Корнов, Г., Куманов, К., Станева, И., Германова, Д. (2018). Състояние на ореховото производство и перспективи за развитие в България. Земеделие плюс 284: 3-5.
 128. Манолова, В., А. Живондов, К. Куманов, К. Колев, З. Ранкова (2008). Овощните източник на допълнителни доходи. Земеделие плюс 3: 14-15.
 129. Ранкова З., К. Куманов, Г. Корнов (2016). Внасяне на комбинирания хербицид метофен (метолахлор+оксифлуорофен) със системата за микронапояване, Земеделие плюс, 7-8, 23-24.
 130. Ранкова, З., К. Куманов и Г. Корнов (2012).Вегетативни прояви на ремонтантния малинов сорт "Люлин" при някои хербициди. Земеделие плюс 9: 34-35.
 131. Ранкова, З., К. Куманов, Г. Корнов, К. Колев, С. Шилев (2010). Хербигация в овощни насаждения. Земеделие плюс 4: 42-43.
 132. Куманов, К.С. (1997). Изследвания върху подкоронно микродъждуване при праскова.Дисертация за присъждане на научната и образователна степен “Доктор”, Специалност 04.01.13 “Мелиорации”, Специализиран научен съвет по общо земеделие, почвознание и агрохимия при ВАК, 177 стр.
 133. Джувинов, В., К. Куманов, С. Гандев, В. Арнаудов, И. Славов (2004). Орех. FAO—Институт по овощарство-Пловдив TCP/BUL/0166(3001), Пловдив 2004, 48 стр.
 134. Джувинов, В., К. Колев, К. Куманов, З. Ранкова, И. Славов (2006). Интензивно отглеждане на черешата. PrintX Ltd., Пловдив. 56 стр.
 135. Джувинов, В., К. Куманов, В. Божкова, И. Лечева, В. Попов (2007). Интегрирано производство на семкови плодове (ябълки и круши). Основни принципи и правила. Принтекс ООД, Пловдив, 48 стр.
 136. Джувинов, В., К. Куманов, Х. Кутинкова, З. Ранкова (2008). Екологично производство на ябълкови плодове. Белгийският опит, приложен в България. Принтекс ООД, Пловдив, 20 стр.
 137. Koumanov, K., G. Stoilov, D. Dochev (2008). Soil type impact on water and nitrogen distribution in the root zone of peach trees under drip-fertigation. Eurosoil Congress 2008, Vienna, Austria, Report S07.M.04, p. 49 (abstract).
 138. Koumanov, K.S. K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva, Z. Rusalimov and I. Tsareva (2005). Water Use Efficiency of Raspberry (Rubus Idaeus L.) in Lowland Conditions under Regulated Deficit Drip Irrigation. Interdrought II, the Second International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production under Drought Stress. 24-28 September 2005, Rome (abstract).
 139. Moteva, M., Z. Zhivkov, K. Kumanov and V. Kazandjiev (2010). Irrigation scheduling on the base of variantly estimated crop evapotranspiration. Collection of Abstracts: 4-th International Conference “Trends in Agricultural Engineering 2010”, Czech University of Life Sciences – Prague, p. 104.
 140. Куманов, К. (2005). Микронапояването – приказка за работата и майстора. Тракийски агровести, бр. 41:3.
 141. Куманов, К. (2005). Микродъждуването – напояване и още нещо. Тракийски агровести, бр. 38:3.
 142. Куманов, К. (2005). Фертигация – съвременната алтернатива. Тракийски агровести, бр.
 143. Куманов, К. (2008). Да "изгориш" с капково напояване. "Марица", 27.05.2008, стр 11 и 03.06.2008, стр. 11.
 144. Куманов, К. (2017). Микронапояване за овощарството. Земеделска техника, Бр. 15 (659), 17 юли 2017.
 145. Живондов, А, В. Манолова, К. Куманов, К. Колев, З. Ранкова (2007). Овощарството е доходно, ако се подходи професионално. Български фермер, Год ХVІ, Бр. 809:7-8.
 146. Живондов, А, В. Манолова, К. Куманов, К. Колев, З. Ранкова (2007). Овощарите трябва да организират дейността си чрез организации. Български фермер, Год ХVІ, Бр. 810:7-8.
         
          29.03.2019