научноизследователски проекти - Заря Василева Ранкова

Участие в научно-изследователски проекти

Проекти, финанасирани от НЦАН

1. Проект: Подходи към интегрирано плодово производство чрез усъвършенстване на системите на интегрирана растителна защита при овощни видове
Задача : Екологосъобразен подход при химичния контрол на заплевеляване при производството на сертифициран  овощен посадъчен материал.
Задача : “Проучвания върху степента и управлението на плевелната растителност в млади и плододаващи овощни насаждения “
Задача : Проучване видовото разнообразие и взаимоотношенията между популациите на различни видове акари, обитаващи агроценозата на ябълката.

2.Проект : ”Фенологично обосновани режими на регулиран воден дефицит при микронапояване на ремонтантни сортове малини “
Задача : “Ефективност на химичния контрол на заплевеляване при малини в условия на капково напояване “

3.Проект: Разработване на интегрирани подходи за производство на малини в условия на микронапояване и фертигация
ЗАДАЧА : Екологосъобразен контрол на плевелната растителност при малини, отглеждани в условия на постоянно почвено навлажняване

4. Проект - “Интензивно отглеждане на череши “
Задача:“ Проучване възможностите за поддържане на почвената повърхност и контрол на заплевеляването при интензивно отглеждане на череши “  

5. Проект : Проучване на някои агротехнически, физиологични и екологични аспекти при технологии за отглеждане на ябълки в условия на  интегрирано плодово производство
Задача : Проучвания върху влиянието на различни системи за поддържане на почвената повърхност в редовата  и междуредовата ивица при подложки с различна растежна сила и разстояния на засаждане.

6. Проект: Внасяне на агрохимикали с поливната вода при микронапояване

7 Проект ”Архитектура на черешовото дърво при различни сортопродложкови комбинации в условията на интензивно отглеждане Задача „Проучване на възможностите за ефективен и екологосъобразен контрол на заплевяване в интензивни насаждения от череши .

8. Проект „Разработване на технология за ин витро размножаване на сертифициран посадъчен материал от круши. Проучване поведението на собственокоренов посадъчен материал от овощни видове в питомник
Задача : Проучване поведението на сортове круши на собствен корен след прилагане на почвени хербициди

Проекти, финансирани от МОН
1. “ Ефективно и екологосъобразно  управление на водата и агрохимикалите при микронапояване  и фертигация “

 Проекти, целево финансирани от МЗГ, НЦАН
1. Проект „Проучване възможностите за подобряване на трудовата заетост в Източните Родопи и Североизточна България чрез изграждане на пилотни насаждения от трайни култури(овощни видове и лозя)
2. Проект „Стратегия за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството в България за периода 2008-2012 година"