научноизследователски проекти - Куман Смилков Куманов

Ръководител

 1. „Пространствено-времево разпределение на водата в активния почвен обем на овощните растения“ , проект на ССА, 2017-2020.
 2. "Fertigation for improved crop production and environmental protection". Technical Co-operation Project RER/5/011, International Atomic Energy Agency, 2001-2004 (национален координатор).
 3. “Micro-Sprinkler Irrigation of almonds. Application Efficiency and Water Dynamics in the Root Zone”, (ръководител на задача) като част от проекта "Drip Irrigation Management by TDR Monitoring of Soil Water and Solute Distribution". U.S.A. – Israel Binational Agricultural Research and Development Fund (BARD), Grant IS-2131-92RC. Hydrologic Science Program, Department of Land, Air and Water Resources, University of California – Davis, USA, 1995-1996.
 4. “Миграция и локализация на торовете в почвата при фертигация”, проект на Фонд “Научни изследвания” при Министерство на образованието и науката, 1994-1996.
 5. "Ефективно и екологосъобразно управление на водата и агрохимикалите при микронапояване и фертигация, проект на Фонд "Научни изследвания" при при Министерство на образованието и науката, 2004-2007.
 6. “Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство, икономия на вода и опазване на околната среда”, проект на ССА, 2013-2016.
 7. “Биологични, технологични, екологични и икономически аспекти на микронапояването и химигацията в овощарството”, проект на ССА, 2009-2012.
 8. “Ефективни и еколосъобразни технологии за отглеждане на овощни култури в условията на микронапояване и химигация”, проект на НЦАН, 2007-2008.
 9. "Внасяне на агрохимикали с поливната вода при микронапояване", проект на НЦАН, 2006-2007.
 10. "Разработване на интегрирани подходи за производство на малини в условията на микронапояване и фертигация", проект на НЦАН, 2005-2007.
 11. „Фенологичнообосовани режими на регулиран воден дефицит при микронапояване на ремонтантни сортове малини” , проект на НЦАН, 1999-2004.
 12. "Използване на микроразпръсквачи за напояване на прасковата и поддържане на културен чим в междуредията", проект на ССА, 1991-1996.
 13. "Оптимизиране на предполивната влажност и установяване параметрите на връзката "добив-вода" при градинския фасул", проект на НИС при Аграрен университет - Пловдив, 2010-2012.


Участник

 1. „Преждевременно загиване на дърветата на овощните култури – етиология, фактори и възможности за контрол”, проект на НЦАН, 2016-2019.
 2. „Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката“, проект на ССА, 2014-2017.
 3. Оптимизиране режима на развитие при ябълкови клонови подложки с различен произход, отглеждани в маточно насаждение с различно съдържание на влагоабсорбиращ полимер. Проект към НИС на Аграрен университет – Пловдив, 2015-2017.
 4. “Sustainable Production of High-Quality Cherries for the European Market”. COST Action FA1104 (2012-2016) (национален координатор).
 5. "Walnut Improvement", Technical Co-operation Project BUL/0166, Food and Agriculture Organization at the UN, 2002-2004.
 6. “ECOTRA – Bulgaria”. Обучение за екологично производство на плодове в България. Двустранно сътрудничество с Белгия, 2007-2008.
 7. „Агробиологични и икономически изследвания върху интензивното черешово производство”, проект на ССА, 2011-2013.
 8. "Архитектура на черешовото дърво при различни сортоподложкови комбинации в условията на интензивно отглеждане", проект на НЦАН, 2007-2010.
 9. "Интензивно отглеждане на череши", проект на НЦАН, 2004-2007.
 10. „Изучаване архитектурата на ябълковото дърво в различни типове насаждения и на елити и кандидатсортове, устойчиви на основни болести”, проект на ССА, 2011-2013.
 11. „Екологични подходи при производството на ябълки”, проект на НЦАН, 2008-2011.
 12. "Проучване влиянието на сортоподложковите комбинации върху хабитуса на растеж и плододаване на ябълката при различни системи на формиране", проект на НЦАН, 2004-2007.
 13. "Оптимизиране режима на развитие при ябълкови клонови подложки с различен произход, отглеждани в маточно насаждение с различно съдържание на влагоабсорбиращ полимер." Проект към НИС на Аграрен университет – Пловдив, 2015-2017.
 14. "Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство”, проект на ССА, 2012-2014.
 15. “Съвременни концепции при размножаването и отглеждането на ореха”, проект на НЦАН, 2008-2011.
 16. „Подобряване на ореховото производство”, проект на НЦАН, 2004-2007.
 17. "Технологии и технологични подобрения в системата за отглеждане на лозата за конвенционално и биологично производство на грозде", проект на ССА, 2011-2013.
 18. “Оптимизиране на технологиите за ефективно производство на лозов посадъчен материал”, проект на ССА, 2011-2013.
 19. „Усъвършенстване на технологиите за ефективно и конкурентноспособно производство на лозов посадъчен материал”, проект на ИЛВ – Плевен към НЦАН, 2007-2010.
 20. "Стратегия за развитието на овощарството и зеленчукопроизводството в България за периода 2008-2012", проект на МЗП и НЦАН.
 21. "Проучване възможностите за подобряване на трудовата заетост в районите на Източните Родопи и Северозападна България чрез изграждане на пилотни насаждения от трайни култури (овощни и лозя)". проект на МЗП и НЦАН, 2006-2007.
 22. „Създаване и трансфер на добри производствени земеделски практики, разработване на наръчници и системи за обучение и внедряване”, проект на МЗП и НЦАН, 2008.


20.07.2017 г.