Обяви                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

 


                                                                                                                                                                     Институт по овощарство – Пловдив
28.05.2021 - 28.07.2021
Звено:
Институт по овощарство – Пловдив
Описание:
Институтът по овощарство – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор – един, в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. ​

Справки и подаване на документи – в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. 02/81 27 560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 45 от 28.05.2021 г.

Дати:

Начална дата: 28.05.2021
Крайна дата: 28.0​7.2021
Дата на публикуване във вестник: 28.05.2021

Контакти:
ЦУ на СС​А – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. 02/81 27 560


                                                                                                                                                                     


Институт по овощарство - Пловдив
Сряда 02.05.2018 г. 13:27
Обява Държавен вестник

ОБЯВА

Институт по Овощарство - Пловдив обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” (един) в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“ (04.01.04), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

Справки и подаване на документи – Институт по Овощарство, 4004 Пловдив, кв. „Остромила”12, тел. 032/692 349.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.35 от 24.04.2018 г.


                                                                                                                                                                     
Институт по овощарство - Пловдив
Вторник 25.04.2017 г. 13:27
Обява Държавен вестник

ОБЯВА

Институт по Овощарство - Пловдив обявява  конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” (един) в професионално направление 6.2. Растителна защита (научна специалност: Хербология  – 04.01.10) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и подаване на документи – Институт по Овощарство, 4004 Пловдив, кв. „Остромила”12, тел. 032/692 349.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.32 от 21.04.2017


                                                                                                                                                                     


Институт по овощарство - Пловдив
Вторник 28.02.2017 г. 09:00
Обява Държавен вестник

ОБЯВА


Институтът по овощарство – Пловдив, 
към Селскостопанската академия - София, обявява конкурс за заемане на академичните длъжност професор (един) в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“ - 04.01.15,  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – Института по овощарство, 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692-349.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.19 от 28.02.2017


                                                                                                                                                                     Институт по овощарство - Пловдив
Четвъртък 23.02.2017 г.  09:00
Обява Държавен вестник

Институт по Овощарство - Пловдив обявява конкурси за заемане на  академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.4 Науки за земята, научна специалност  02.22.01 „Екология и опазване на екосистемите” - един; професионално направление 6.1 Растениевъдство,  научна специалност 04.01.15 „Овощарство“ - един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и подаване на документи – в Институт по Овощарство, 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692 349.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 17 от 21.02.2017


                                                                                                                                                                     


Институт по овощарство - Пловдив
Понеделник 28.04.2014 г. 09:25
Обява Държавен вестник

ОБЯВА


Институтът по овощарство – Пловдив, 
към Селскостопанската академия обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:професор (един) в професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културнитерастения“ (Овощарство); доцент (един) в професионално направление 6.2. „Растителна защита“, научна специалност „Растителна защита (вирусология)“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – в Института по овощарство, 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692-349.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.36 от 25.04.2014


                                                                                                                                                                  Институтът по овощарство - Пловдив
Понеделник, 26 август 2013 10:34
Обяви "Държавен вестник"

ОБЯВА

Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2013/2014 г. по акредитирани докторски програми в следните институти:

Институт по овощарство, Пловдив – ш.6.1 „Овощарство” – 2 бр. редовна; ш.6.2 Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)” – 1 бр. редовна;

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

            Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телeфони за контакти: 8127560.

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ бр. 67 от 30 юли 2013 г.).

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

                                                                                                                                                                  


Институтът по овощарство – Пловдив
Понеделник, 8 юли 2013 14:05
Обяви "Държавен вестник"

ОБЯВА

 

Институтът по овощарство – Пловдив обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 6.2.Растителна защита, научна специалност 04.01.10 „Ентомология” - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – Институт по овощарство, 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692 349.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 59 от 05  юли 2013 г.                                                                                                                                                                  


Институтът по овощарство – Пловдив
Петък, 28 юни 2013 14:20
Обяви "Държавен вестник"

ОБЯВА


Институтът по овощарство – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност "Физиология и биохимия на растителните тъканни култури" - един,  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – Институт по овощарство , 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692 349.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 56 от 28.06.2013 г.

 
                                                                                                                                                              


Институтът по овощарство – Пловдив
Вторник, 12 юни 2012 11:18
Обяви "Държавен вестник"

ОБЯВА


Институтът по овощарство – Пловдив, обявява конкурси за:  професор  по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ (овощарство) със срок 3 месеца; доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство" (селекция и семепроизводство на културните растения) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – Институт по овощарство , 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692 349.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 44 от 12.06.2012 г.

                                                                                                                                                              

Институтът по овощарство – Пловдив
Вторник, 27 Март 2012 11:21
Обяви "Държавен вестник"

ОБЯВАИнститутът по овощарство – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност „професор” по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“ (Технологии за отглеждане на овощните култури) за нуждите на Института по овощарство – Пловдив, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692 349.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.25 от 27.03.2012 г.