Конкурси за професор

Конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност „Растителна защита“ (хербология), обявен в Държавен вестник бр.32 от 21.04.2017 г

 Кандидати: доц. д-р
Заря Василева Ранкова (Публикувани материали на 29.08.2017 г.)

Автобиография
Научни публикации
Научни проекти
Цитирания
Приноси
Резюмета на публикациите
Автореферат на трудовете
 

Научно жури: 
Заповед ССА
Заповед второ заседание 

проф. дсн Иванка Асенова Стоименова - 
рецензия
проф. д-р Тоньо Стоянов Тонев - 
рецензия
доц. д-р Ганка Станчева Баева - рецензия
проф. д-р Христина Якова Кутинкова - 
становище
проф. д-р Мая Динчева Димитрова - становище

проф. д-р Щелияна Христова Калинова - становище
доц. д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов - 
становище

материалите са качени на 29.08.2017 г.


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

 

На 31.10.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Института по овощарство – Пловдив, проф. д-р Заря Василева Ранкова ще изнесе публична академична лекция на тема:

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЧВЕНАТА ПОВЪРХНОСТ И КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ


                                                                                                                                                                    

Конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност - (Овощарство-04.01.15) обявен в ДВ бр. 19 от 28.02.2017.

Кандидати:

доц. дн Стефан Иванов Гандев (Публикувани материали на 12.06.2017 г.)

Автобиография
Научни публикации
Научни проекти
Цитирания
Приноси
Резюмета на публикациите


Научно жури: Заповед ССА
Заповед второ заседание

проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов - рецензия
проф. д-р Христина Петкова Динкова - рецензия
проф. д-р Валентина Бончева Божкова - рецензия
проф. д-р Люляна Иванова Събева - становище
доц. д-р Заря Василева Ранкова - становище
доц. д-р Кольо Кънчев Колев - становище
доц. д-р Диян Петков Георгиев - становище

материалите са качени на 12.06.2017 г.ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 17.08.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Института по овощарство – Пловдив, проф. дн Стефан Иванов Гандев  ще изнесе публична академична лекция на тема:

„ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РАЗМНОЖАВАНЕТО, ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЕГЕТАТИВНИТЕ И РЕПРОДУКТИВНИТЕ ПРОЯВИ  ПРИ КРУША, ЯБЪЛКА И ОРЕХ“.

 

                                                                                                                                                                    


 Конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ (Овощарство), обявен в Държавен вестник бр.36 от 25.04.2014.

 Кандидати: доц. д-р Валентина Бончева Божкова (Публикувани материали на 3.09.2014 г.)

Автобиография
Научни публикации
Научни проекти
Цитирания
Приноси
Резюмета на публикациите
Автореферат на трудовете

Научно жури: Заповед ССА
Заповед второ заседание

проф. дсн Райна Николова Бойчева - рецензия
проф. д-р Христина Петкова Динкова - рецензия
проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов - рецензия
проф. д-р Иван Минков Минев - становище
проф. д-р Валентин Илиев Личев - становище
доц. д-р Стефан Иванов Гандев - становище
доц. д-р Диян Петков Георгиев - становище

материалите са качени на 03.09.2014 г.


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 24.11.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Института по овощарство – Пловдив, проф. д-р Валентина Бончева Божкова  ще изнесе публична академична лекция на тема:

Проучване, съхранение и управление на генетични ресурси от род Prunus. Задачи и постижения при селекцията на нови сортове от видовете слива и кайсия“.

                                                                                                                                                                    


Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" по научна специалност:„Растителна защита (ентомология)” , професионално направление: 6.2 Растителна защита, обявен в ДВ, бр.59 от 05.07.2013 г. 

Кандидати:
доц. д-р Христина Якова Кутинкова (Публикувани материали на 01.10.2013 г.)

Автобиография
Научни публикации
Научни проекти
Цитирания в научни трудове
Приноси
Резюмета на публикациите


Заповед второ заседание: Заповед

Научно жури: Заповеди

Проф. дсн Ангел Харизанов - рецензия
Проф. д-р Тройка Бабрикова - рецензия
Проф. д-р Румен Томов - рецензия
Проф. дсн Димитър Карагеоргиев - становище
Проф. д-р Марияна Иванова - становище
Проф. д-р Мария Боровинова - становище
Доц. д-р Заря Ранкова - становище

Публикувани материали на 21.10.2013 г.ПУБЛИЧНАТА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 03.04.2014 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Института по овощарство – Пловдив, проф. д-р Христина Якова Кутинкова ще изнесе публична академична лекция на тема:
"Мониторинг и биологична борба с основните неприятели по овощните култури"


                                                                                                                                                                    


Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" по научна специалност:„Селекция и семепроизводство на културните растения” (Овощарство), професионално направление: 6.1 Растениевъдство, обявен в ДВ, бр.44 от 12.06.2012 г.

Кандидати:
доц. д-р Аргир Тодоров Живондов (Публикувани материали на 18.09.2012 г.)


Научни публикации
Резюме на трудовете
Научни приноси на трудовете
Цитирания в научни трудове
Научноизследователски проекти


Научно жури: Заповеди:
проф. дсн Райна Николова Бойчева - рецензия
проф. дсн Иванка Маркова Витанова - рецензия
проф. дсн Петър Илиев Митов - рецензия
проф. д-р Мария Димитрова Чокоева - становище
проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов - становище
доц. д-р Кольо Кънчев Колев - становище
доц. д-р Кръстина Мирчева Корнова - становище

Публикувани материали на  19.10.2012 г.


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 10.12.2012 год. от 13:30 часа в заседателната зала на Институт по овощарство - Пловдив, проф. д-р Аргир Тодоров Живондов ще изнесе публична академична лекция на тема: „Създаване на нови сортове костилкови овощни видове – череша, слива, праскова, нектарина и плъмкот. Изучаване и управляване на растителни генетични ресурси”
                                                                                                                                                                 Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" по научна специалност:„Овощарство” (Технологии за отглеждане на овощните култури), професионално направление: 6.1 Растениевъдство, обявен в ДВ, бр.25 от 27.03.2012 г. 

Кандидати:

доц. д-р инж. Куман Смилков Куманов (Публикувани материали на 24.07.2012 г.)


Научни публикации
Резюме на трудовете
Научни приноси на трудовете
Цитирания в научни трудове
Научноизследователски проекти
Учебна дейност


Научно жури: Заповед

проф. дсн Иванка Маркова Витанова - рецензия
проф. дтн инж. Димитър Давидов Давидов - рецензия
проф. дсн инж. Иван Стефанов Върлев - рецензия
проф. д-р инж. Никола Вичев Колев - становище
проф. д-р Димитър Славов Димитров - становище
доц. д-р Аргир Тодоров Живондов - становище
доц. д-р Живко Василев Живков - становище

Публикувани материали на 20.08.2012 г.


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 30.11.2012 год от 13:00 часа в заседателната зала на Институт по овощарство - Пловдив, проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов ще изнесе публична академична лекция на тема: „Биологични, технологични, екологични, икономически и методологични аспекти на напояването и химигацията при овощните култури”.