Конкурси за професор

Конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, обявен в Държавен вестник бр.45 от 28.05.2021 г. 

 Кандидати: доц. д-р Лиляна Руменова Начева (Публикувани материали на 02.08.2021 г.)

Автобиография .pdf
Научни публикации и цитирания .pdf
Научни проекти .pdf
Приноси .pdf
Резюмета на публикациите BG and Eng .pdf
Хабилитационна разширена справка
за научните приноси .pdf


Научно жури: Заповед ССА.pdf
заповед второ заседание


1. Проф. дн Дияна Лилова Светлева - Рецензия .pdf
2. Проф. д-р Валентина Бончева Божкова - Рецензия .pdf
3. Проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева - Рецензия .pdf
4. Проф. дн Стефан Иванов Гандев - Становище .pdf
5. Проф. д-р Аргир Тодоров Живондов - Становище .pdf
6. Доц. д-р Диян Петков Георгиев - Становище .pdf
7. Доц. д-р Галя Стоева Иванова (Добревска) - Становище .pdf
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 30.11.2021 г. от 10.30 часа ще се проведе публична академична лекция на тема:

Основни научни приноси в изследователската дейност на проф. д-р Лиляна Начева“.