Конкурси за професор

 

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР" в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, обявен в Държавен вестник бр.45 от 28.05.2021 г. 

 Кандидати: доц. д-р Лиляна Руменова Начева (Публикувани материали на 02.08.2021 г.)

Автобиография .pdf
Научни публикации и цитирания .pdf
Научни проекти .pdf
Приноси .pdf
Резюмета на публикациите BG and Eng .pdf
Хабилитационна разширена справка
за научните приноси .pdf


Научно жури: Заповед ССА.pdf
заповед второ заседание


1. Проф. дн Дияна Лилова Светлева - Рецензия
2. Проф. д-р Валентина Бончева Божкова - Рецензия
3. Проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева - Рецензия
4. Проф. дн Стефан Иванов Гандев - Становище
5. Проф. д-р Аргир Тодоров Живондов - Становище
6. Доц. д-р Диян Петков Георгиев - Становище
7. Доц. д-р Галя Стоева Иванова (Добревска) - Становище