Конкурси за доцент
Конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, обявен в Държавен вестник  бр. 64 от 03.08.2021 г.

 Кандидати: гл. ас. д-р Георги Димитров Корнов (Публикувани материали на ..........2021 г.)

Автобиография 
Научни публикации и цитирания 
Научни проекти 
Приноси Научно жури: 
заповед второ заседание