Конкурси за доцентКонкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“ обявен в Държавен вестник бр. 35 от 24.04.2018 г.


Кандидати:
гл. ас. д-р Ирина Николова Станева (публикувани материали на 14.08.2018 г.)

Автобиография
Автореферат
Резюмета на научните публикации
Публикации
Проекти
Приноси
Цитати

Заповеди: Заповед ССА
Заповед второ заседание

проф. д-р Иван Георгиев Манолов - рецензия
проф. д-р Иван Дянков Пачев - рецензия
проф. д-р Димитранка Иванова Стойчева - становище
проф. д-р Заря Василева Ранкова - становище
проф. д-р Светла Стоянова Костадинова - становище
проф. д-р Аргир Тодоров Живондов - становище
доц. д-р Диян Петков Георгиев - становище


материалите са качени на 14.08.2018 г.                                                                                                                                                                   Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление 6.2. „Растителна защита“, научна специалност „Растителна защита (вирусология)“ обявен в Държавен вестник бр.36 от 25.04.2014


Кандидати:
гл. ас. д-р Снежана Атанасова Милушева 

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На14.11.2014 г. от 11 часа в заседателната зала на Института, доц. д-р Снежана Милушева ще изнесе публична академична лекция на тема: 

"Диагностика, епидемиология и контрол на вирусните болести по овощните култури".
                                                                                                                                                                   Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност "Физиология и биохимия на растителните тъканни култури" Обявен в Д. В. бр. 56 от 28.06.2013 г.

Кандидати:

гл.ас.д-р Лиляна Руменова Начева (публикувани материали на: 11.09.2013 г.)


Автобиография
Автореферат
Резюмета на научните публикации
Публикации
Проекти
Приноси
Цитати


Заповед второ заседание

Научно жури: Заповеди.pdf          

Проф. д-р Венета Капчина – Тотева - рецензия
Проф. д-р Андон Василев Андонов - рецензия
Проф. д-р Дияна Светлева - становище
Доц. д-р Кръстина Корнова - становище
Доц. д-р Валентина Божкова - становище
Доц. д-р Малгожата Берова - становище
Доц. д-р Невена Стоева - становище


Публикувани материали на 29.10.2013 г.


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 30.01.2014 год от 14:00 часа в заседателната зала на Институт по овощарство - Пловдив, доц. д-р Лиляна Руменова Начева ще изнесе публична академична лекция на тема: „Изследвания върху физиологията на овощни и декоративни дървесни видове в in vitro култура”.


                                                                                                                                                                   

 Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство" (селекция и семепроизводство на културните растения) обявен в  Д. В. бр. 44 от 12.06.2012 г.
Кандидати:
гл. ас. д-р Стефан Иванов Гандев    (публикувани материали на: 27.08.2012 г.)


Автореферат
Научни публикации
Цитирания
Приноси
Участия в проекти

Научно жури   Заповеди

проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов - рецензия
доц. д-р Любомир Георгиев Каварджиков - рецензия
проф. д-р Мария Димитрова Чокоева - становище
проф. д-р Христина Петкова Динкова - становище
доц. д-р Аргир Тодоров Живондов - становище
доц. д-р Заря Василева Ранкова - становище
доц. д-р Кольо Кънчев Колев - становище

Публикувани материали на 13.09.2012 г.


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 29.11.2012 год от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по овощарство - Пловдив, доц. д-р Стефан Иванов Гандев ще изнесе публична академична лекция на тема: „Проучване върху вегетативните и репродуктивни прояви на ябълка, круша и орех”.