Конкурси за доцентИнститут по овощарство – Пловдив
03.08.2021 - 03.10.2021
Звено:
Институт по овощарство – Пловдив
Описание:
Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, за нуждите на отдел "Агротехника и растителна защита" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. ​

Справки и подаване на документи – в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. 02/81 27 560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 64 от 03.08.2021 г.

Дати:

Начална дата: 03.08.2021
Крайна дата: 03.10.2021
Дата на публикуване във вестник: 03.08.2021

Контакти:
ЦУ на СС​А – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. 02/81 27 560