Конкурси за доцент

Конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, обявен в Държавен вестник  бр. 75 от 20.09.2022 г.

 Кандидати: гл. ас. д-р Ваня Илиева Акова 
                                                                                                                                                                   Конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, обявен в Държавен вестник  бр. 64 от 03.08.2021 г.

 Кандидати: гл. ас. д-р Георги Димитров Корнов (Публикувани материали на 08.12.2021 г.)

Резюмета.pdf
Приноси.pdf Научно жури: 
заповед второ заседание

Проф. д-р Александър Тодоров Матев.pdf

Проф. дн инж. Никола Вичев Колев.pdf

Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова.pdf

Проф. дн Стефан Иванов Гандев.pdf

Доц. д-р инж. Нели Илиева Гаджалска.pdf

Доц. д-р инж. Емил Сашев Цветанов.pdf

Доц. д-р Живко Василев Живков.pdf


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 01.04.2022 г. от 10:00 часа, в голямата зала на Института ще се проведе публична академична лекция на тема: ТЕХНОЛОГИЧНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА НАПОЯВАНЕТО И ХИМИГАЦИЯТА ПРИ ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ