Конкурси за доцент

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения, обявен в Държавен вестник  бр. 2 от 06.01.2023 г.

Кандидати: гл. ас. д-р Мариета Костадинова Нешева

Приноси.pdf
Резюмета.pdf

Научно жури:

Проф. д-р Аргир Живондов - рецензия.pdf
Проф. д-р Боряна Стефанова - рецензия.pdf
Проф. дн. Стефан Гандев - становище.pdf
Проф. д-р Светла Янчева - становище.pdf
Доц. д-р Сава Табаков - становище.pdf
Доц. д-р Марина Марчева - становище.pdf
Доц. д-р Деница Сербезова - становище.pdf


                                                                                                                                                                   
Конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, обявен в Държавен вестник  бр. 75 от 20.09.2022 г.

 Кандидати: гл. ас. д-р Ваня Илиева Акова 
Приноси.pdf
Резюмета.pdf


Научно жури
Проф. д-р Аргир Тодоров Живондов - Рецензия.pdf
Проф. д-р Иван Георгиев Манолов - Рецензия.pdf
Проф. д-р Лиляна Руменова Начева - Становище.pdf
Проф. д-р Хриска Манушева Ботева - Становище.pdf
Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова - Становище.pdf
Доц. д-р Боряна Минчева Стефанова - Становище.pdf
Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова - Становище.pdf


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 16.03.2023 г. от 11:00 часа ще се проведе академична лекция

на тема: Основни научни приноси в изследователската дейност на доц. д-р Ваня Акова


                                                                                                                                                                   Конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, обявен в Държавен вестник  бр. 64 от 03.08.2021 г.

 Кандидати: гл. ас. д-р Георги Димитров Корнов (Публикувани материали на 08.12.2021 г.)

Резюмета.pdf
Приноси.pdf Научно жури: 
заповед второ заседание

Проф. д-р Александър Тодоров Матев.pdf

Проф. дн инж. Никола Вичев Колев.pdf

Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова.pdf

Проф. дн Стефан Иванов Гандев.pdf

Доц. д-р инж. Нели Илиева Гаджалска.pdf

Доц. д-р инж. Емил Сашев Цветанов.pdf

Доц. д-р Живко Василев Живков.pdf


ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 01.04.2022 г. от 10:00 часа, в голямата зала на Института ще се проведе публична академична лекция на тема: ТЕХНОЛОГИЧНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА НАПОЯВАНЕТО И ХИМИГАЦИЯТА ПРИ ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ