Конкурси за асистенти
                                                                                                                                                           

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ - 2 бр:
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (вирусология) и
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (фитопатология) 
Обявен в Държавен вестник бр.27 от 02.04.2021 г.

 
                                                                                                                                                           


Конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство (селекция и семепроизводство)".  Обявен в Държавен вестник бр.47 от 22.05.2020 г.