Конкурси за асистенти


Конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство (селекция и семепроизводство)".  Обявен в Държавен вестник бр.47 от 22.05.2020 г.                                                                                                                                                                   Конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство (физиология на растенията)".  Обявен в Държавен вестник бр.66 от 20.08.2019 г.