Докторантури


Материалите за процедурата са публикувани на 10.11.2020 г.
Дияна Василева Александрова
Докторант на самостоятелна подготовка 
Научна специалност : Растителна защита  (фитопатология)
Професионално направление 6.2. Растителна защита
Научен ръководител: доц. д-р Петър Чавдаров
Тема на дисертацията: „Реакция на крушови сортове към причинителя на огнен пригор Erwinia amylovora (Burril). Методи и средства за контрол.”

Автореферат  BG.pdf

Автореферат  ENG.pdf


  1. проф. д-р Иван Димитров Киряков - Рецензия
  2. доц. д-р Катя Георгиева Тренчева - Рецензия
  3. проф. д-р Заря Василева Ранкова -  Становище
  4. проф. д-р Марияна Йорданова Иванова -  Становище
  5. проф. д-р Вили Борисова Харизанова -  Становище


Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.12.2020 г. от 11:30 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив


                                                                                                                                                                    


Материалите за процедурата са публикувани на 08.10.2019 г.
Мариета Костадинова Нешева
Докторант на самостоятелна подготовка 
Научна специалност : Селекция и семепроизводство на културните растения
Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научен ръководител: проф. д-р Валентина Божкова
Тема на дисертацията: „Унаследяване на признаци свързани с биологични и стопански качества в три кайсиеви хибридни семейства”

Автореферат BG.pdf

Автореферат ENG.pdf  1. Проф. д-р Валентин Илиев Личев - рецензия.pdf
  2. Проф. д-р Аргир Тодоров Живондов - рецензия.pdf
  3. Проф. дн Стефан Иванов Гандев - становище.pdf
  4. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов - становище.pdf
  5. Доц. д-р Грози Делчев Делчев - становище.pdf

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 30.10.2019 г. от 10:00 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив


                                                                                                                                                                    


Материалите за процедурата са публикувани на 10.08.2016 г.
Светослав Малчев Малчев
Докторант на самостоятелна подготовка 
Научна специалност : Овощарство
Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научен ръководител: проф. д-р Аргир Тодоров Живондов
Тема на дисертацията: "Проучване на отбрани хибриди и нови сортове при селекция на черешата"


Автореферат

Заповед Научно Жури   pdf

проф. д-р Валентина Бончева Божкова - рецензия
проф. д-р Валентин Илиев Личев - рецензия
проф. д-р Аргир Тодоров Живондов - становище 
проф. д-р Христина Петкова Динкова - становище
проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов - становище

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.09.2016 г. от 10:30 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив


                                                                                                                                                                    


Материалите са публикувани на 14.01.2015 г.

Публична защита на дисертационен труд на тема „Подобряване ореховото производство, размножаване, сортоизучаване и отглеждане“, разработен от доц. д-р Стефан Иванов Гандев за присъждане на научната степен „Доктор на науките“ в професионално направление ш. 6.1. „Растениевъдство“, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения (Овощарство)“.


АВТОРЕФЕРАТдоц. д-р Любомир Каварджиков - Рецензия
проф. д-р Василий Джувинов - Рецензия
проф. д-р Димитър Домозетов - Рецензия
проф. д-р Христина Динкова - Становище
проф. д-р Валентина Божкова - Становище
доц. д-р Кольо Колев - Становище
доц. д-р Кръстина Корнова - Становище


Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.02.2015 г. от 10:00 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив


                                                                                                                                                                    


Материалите за процедурата са публикувани на 12.01.2015 г.
Ирина  Николова Станева
Докторант на самостоятелна подготовка 
Научна специалност : Овощарство
Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научен ръководител: проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов
Тема на дисертацията: "Влияние на сортоподложкови комбинации върху усвояването на минерални хранителни вещества от черешата (Prunus avium) в условията на микронапояване и фертигация"

Автореферат

Заповед Научно жури: Заповед 1 и Заповед 2

доц. д-р Кольо Кънчев Колев - Рецензия
доц. д-р Иван Георгиев Манолов - Рецензия
проф. д-р Валентин Илиев Личев - Становище
доц. д-р Светла Стоянова Костадинова - Становище
проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов - Становище


Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.02.2015 г. от 10:00 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив


                                                                                                                                                                    


Материалите за процедурата са публикувани на 01.04.2014 г.
Георги Димитров Корнов
Докторант на свободна подготовка към секция „Технологии за отглеждане на овощните култури”.
Научна специалност: ОВОЩАРСТВО 
Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научен ръководител: проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов
Тема на дисертацията: “Отглеждане на ремонтантния малинов сорт „Люлин” (Rubus idaeus) в равнинни условия”.


автореферат


Заповед научно жури

Проф. дсн Райна Николова Бойчева – Данчева - рецензия
Доц. д-р инж. Пламен Данев Петков  - рецензия
Проф. д-р Христина Петкова Динкова - становище
Проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов - становище
Доц. д-р Румяна Крумова Кирева - становище


Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.04.2014 г. от 11:30 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив