Докторантури

Пламен Иванов Иванов

25.03.2024 - 25.04.2024

Описание:

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Мониторинг и оценка на риска от неприятели при производството на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал отглеждан в контейнери ”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Пламен Иванов Иванов за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (eнтомология)”, професионално направление ш. 6.2 Растителна защита.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 17.04.2024 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ИО, Пловдив.

Кандидати:
Пламен Иванов Иванов:
Автореферат BG .pdf
Автореферат ENG.pdf

Жури:

 

 1. Проф. д-р Христина Якова Кутинкова- рецензия.pdf

 2. Доц. д-р Недялка Георгиева Палагачева - рецензия.pdf

 3. Проф. д-р Вили Борисова Харизанова - становище.pdf

 4. Проф. д-р Заря Василена Ранкова - становище.pdf

 5. Проф. д-р Марияна Йорданова Иванова

 

                                                                                                                                                                    
 Ангел Величков Димитров

22.01.2024 - 22.02.2024

Описание:

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Нови техники за размножаване, контейнерно отглеждане на присадени растения и изучаване на интродуцирани сортове за устойчиво развитие на орехопроизводството”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Ангел Величков Димитров за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Овощарство”, професионално направление шифър 6.1 Растениевъдство.
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.02.2024 г. от 11.00 часа.
Жури:

 1. Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова
 2. Проф. д-р Диян Петков Георгиев
 3. Доц. д-р Мариета Костадинова Нешева
 4. Доц. д-р Галя Стоева Добревска (Иванова)
 5. Доц. д-р Антон Иванов Йорданов


Автореферат

Ангел Величков Димитров

Свали

Ангел Величков Димитров

Свали

Рецензии

Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова

Свали

Проф. д-р Диян Петков Георгиев

Свали

Становища

Доц. д-р Мариета Костадинова Нешева

Свали

Доц. д-р Галя Стоева Добревска (Иванова)

Свали

Доц. д-р Антон Иванов Йорданов

Свали

 

                                                                                                                                                                    

Материалите за процедурата са публикувани на 21.01.2021 г.
Десислава Иванова Ангелова
Докторант на самостоятелна подготовка 
Научна специалност : Растителна защита  (хербология)
Професионално направление 6.2. Растителна защита
Научен ръководител: Доц. д-р Ганка Баева
Тема на дисертацията: „Ефикасност и селективност на почвени хербициди при лавандула (Lavandula angustifolia Mill)”

автореферат BG.pdf 
автореферат ENG.pdf


 1. Проф. д-р Заря Василева Ранковарецензия .pdf
 2. Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов рецензия .pdf
 3. Проф. д-р Марияна Йорданова Иванова -  становище .pdf
 4. Проф. д-р Мая Динчева Димитрова -  становище .pdf
 5. Доц. д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов становище .pdf


Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.02.2021 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на Института по овощарство - Пловдив


                                                                                                                                                                    Материалите за процедурата са публикувани на 10.11.2020 г.
Дияна Василева Александрова
Докторант на самостоятелна подготовка 
Научна специалност : Растителна защита  (фитопатология)
Професионално направление 6.2. Растителна защита
Научен ръководител: доц. д-р Петър Чавдаров
Тема на дисертацията: „Реакция на крушови сортове към причинителя на огнен пригор Erwinia amylovora (Burril). Методи и средства за контрол.”

Автореферат  BG.pdf

Автореферат  ENG.pdf


 1. проф. д-р Иван Димитров Киряков - Рецензия
 2. доц. д-р Катя Георгиева Тренчева - Рецензия
 3. проф. д-р Заря Василева Ранкова -  Становище
 4. проф. д-р Марияна Йорданова Иванова -  Становище
 5. проф. д-р Вили Борисова Харизанова -  Становище


Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.12.2020 г. от 11:30 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив