Правила и документи

Документи за попълване от членовете на НЖ преди първо заседание

- Декларация доход
- Декларация журиИнформационна карта за заета академична длъжност
информационна картанормативни актове
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и правилник за приложението му

ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗРАСРБ в Селскостопанска Академия