Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Аргир Тодоров Живондов
професор, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Събиране, съхраняване, изучаване и управление на овощни генетични ресурси; Селекция и помологични изследвания на нови овощни сортове; Сензорен анализ на плодове.

Валентина Бончева Божкова
професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Проучване на овощни сортове и селекция; Производство на сертифициран посадъчен материал; Интегрирано плодово производство; Качество на пресните плодове

Лиляна Руменова Начева
   професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителни биотехнологии (микроразмножаване, ембриокултури, соматична регенерация, генетична трансформация), физиология на овощните растения ин витро

   
Светослав Малчев
гл. асистент, доктор
  • e-mail:
  • автобиография
  • научноизследователски проекти
  • публикации

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС:

Наталия Георгиева Димитрова
   гл. асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

Тъканни култури, ин витро размножаване, физиология на ин витро култивирани растения, растежни регулатори и физиология на овощни и дървесни видове

   
Мариета Костадинова Нешева
гл. асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

   асистент
  • e-mail: 

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: