Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Ангел Величков Димитров

   
 
докторант
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Размножаване,  генетични ресурси при ореха,производство на стандартен и сертифициран посадъчен материал в контейнери