Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Наталия Георгиева Димитрова

   гл. асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

Тъканни култури, ин витро размножаване, физиология на ин витро култивирани растения, растежни регулатори и физиология на овощни и дървесни видове