До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Конкурс за главен асистентКонкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство (физиология на растенията)".  Обявен в Държавен вестник бр.66 от 20.08.2019 г.