До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Представяне на Проект №BG06RDNP001-4.12-1677Проект №BG06RDNP001-4.012-1677 „Повишаване конкурентоспособността на Центъра за създаване на посадъчен материал към Институт по овощарство-Пловдив“.

 

 

На 13.02.2023 г. „Институт по овощарство- Пловдив“ влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-4.012-1677  „Повишаване конкурентоспособността на Центъра за създаване на посадъчен материал към Институт по овощарство- Пловдив“.

 

Основната цел на проекта е  подобряване конкурентоспособността и респективно, цялостната дейност на земеделското стопанство.

В резултат от изпълнение на проекта, съществуващата стъклена оранжерия, собственост на ЗС ще разполага с електронно управление на микроклимата за производство на посадъчен материал (малини, къпини, актинидия, боровинки и касис) с високо качество, което ще създаде условия за подобряване на цялостната дейност на стопанството, в т.ч. и повишаване на неговата конкурентоспособност .

 

Общата стойност на проекта е 181 000,00 лв., от които 76 925лв. европейско (ЕЗФРСР) финансиране и 13 575 лв. национално финансиране.

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Проект BG06RDNP001-4.012-1677, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез ПРСР 2014-2020.