News and events

News and events

Покана
10/19/2022 10:23:00 AM
Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ На 30.11.2021 г. от 10.30 часа ще се проведе публична академична лекция на тема: „Основни научни приноси в изследователската дейност на проф. д-р Лиляна Начева“. Лекцията ще бъде онлайн чрез платформата Zoom Meeting. Линкът за достъп ще бъде публикуван 15 минути преди презентацията.
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ - 2 бр: 1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (вирусология) и 1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (фитопатология)
Уважаеми клиенти, вече е активен сайтът на който можете да разгледате и да си и изберете посадъчен материал. Посетете го: http://nursery.fruitgrowinginstitute.com/
Публична лекция
8/20/2019 2:17:40 PM
На 3 септември 2019 от 10.30 ч. ще се проведе публична лекция по преподавателски обмен на програма „Еразъм +“ на тема „Нови сортове лешник за създаване на модерна лешникова градина“
Конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство (физиология на растенията)". Обявен в Държавен вестник бр.66 от 20.08.2019 г.
Институт по овощарство – Пловдив обявява процедура за подбор на кандидати за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.