News and events

News and events

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ - 2 бр: 1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (вирусология) и 1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (фитопатология)
Уважаеми клиенти, вече е активен сайтът на който можете да разгледате и да си и изберете посадъчен материал. Посетете го: http://nursery.fruitgrowinginstitute.com/
Публична лекция
8/20/2019 2:17:40 PM
На 3 септември 2019 от 10.30 ч. ще се проведе публична лекция по преподавателски обмен на програма „Еразъм +“ на тема „Нови сортове лешник за създаване на модерна лешникова градина“
Институт по овощарство – Пловдив обявява процедура за подбор на кандидати за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.
III International Symposium on Horticultural Crop Wild Relatives
ОБЯВА ТЪРГ
1/16/2018 1:31:27 PM
търг с тайно наддаване
Класация на МОН за научната дейност за 2016 година
публична защита на дисертационен труд